Chăn nuôi gia súc nhai lại nhỏ là một nghề quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Indonesia. Có tới 55% nông dân nước này chăn nuôi dê, cừu ở các quy mô và phương thức khác nhau. Chính phủ và chính quyền các cấp ở đều rất quan...

Việc sử dụng các nguồn vào có nguồn gốc hữu cơ làm tăng lượng carbon hữu cơ trong đất và tăng cường các động thái sinh học của đất, điều này rất có lợi cho cấu trúc của đất. Đồng thời, đất hữu cơ còn thể hiện một số đặc...

Sự phong hóa đá là một quá trình khá chậm làm giải phóng lượng nhỏ chất dinh dưỡng hằng năm. Nó không đủ để đạt được năng suất trung bình và cao qua các năm. Chất dinh dưỡng cho đất từ những lần bón trước, hoặc là không được hấp thụ...

As a prerequisite for growth, health and nutritional production, plants need essential nutrients (macronutrients and micronutrients) in sufficient amounts. Seventeen nutrients have been shown to be essential for plants: carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O), nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), sulfur (S) ,iron (Fe), manganese (Mn), zinc (Zn), copper (Cu), bo (B),...

Previously we explained to you about the different types of potassium fertilizers, the effect and the role each potassium fertilizer had on the plant. This article, we will focus on K2SO4 fertilizer, is considered the most effective potassium fertilizer. K2SO4 is usually made from KCl material. Typically, there are two basic...

We have had many discussions with startup farmers and even senior farmers with decades of experience in the field. However, we are surprised that many people still do not understand properly about potassium fertilizers. Therefore, through this article, we would like to provide information to farmers, as well as interested...