{"total":403,"stores": [ {"name":"Trụ sở","web_address":"230/12 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15675.824847946498!2d106.695728!3d10.814663!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528ebc775feb1%3A0xbd0acbe22d6c4b02!2zMjMwIFBoYW4gVsSDbiBUcuG7iywgUGjGsOG7nW5nIDExLCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1539145928378","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Địa chỉ giao dịch","web_address":"Lầu 8, tòa nhà HP, số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.274295488878!2d106.69692791421565!3d10.790291292312132!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528caa356cadf%3A0xe9868ebb2cd4bddc!2zNjAgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFbEg24gVGjhu6csIMSQYSBLYW8sIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1539146412765","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"} ] }